Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Warszawa, dnia 2006-11-22
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E z prawem poboru:

1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 6 listopada 2006 roku, a jej zamknięcie w dniu 13 listopada 2006 roku.
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 22 listopada 2006 roku.
3. W ramach subskrypcji oferowanych było 12.020.000 akcji serii E z prawem poboru.
4. Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,95%.
5. W ramach subskrypcji złożonych zostało łącznie 4.470 zapisów, w tym 3.791 zapisów podstawowych na 11.886.173 akcje oraz 679 zapisów dodatkowych na 294.403.674 akcje.
6. Dokonano przydziału 12.020.000 akcji serii E.
7. Akcje były obejmowane po cenie 1,00 zł równej wartości nominalnej.
8. Spółka nie zawarła umów o subemisji.
9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji wyniosła 12.020.000,00 zł.
10. Łączna wysokość kosztów zaliczonych w koszty emisji akcji serii E wyniosła około 228 tys. zł, w tym: – koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 108 tys. zł, – koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 120 tys. zł, -. Koszty emisji akcji uznane zostały w Koszty finansowe.
11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wynosi 0,02 zł.

Podstawa Prawna: par. 33 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala