Wykluczenie akcji z obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert

Warszawa, dnia 2004-08-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 sierpnia 2004r. Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert Uchwałą Nr 19/04 wykluczyła z obrotu 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki Capital Partners, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCPTLP00015 pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki Capital Partners S.A. złożył wniosek do Centralnej Tabeli Ofert S.A. o wyznaczenie ostatniego dnia obrotu na rynku nieurzędowym CeTO na dzień 19 sierpnia br. oraz wniosek o wprowadzenie akcji Spółki Capital Partners S.A. do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zaproponował datę pierwszego notowania na dzień 20 sierpnia br.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001