Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ oraz zmiana statutu Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2016r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 30 czerwca 2016r. wartość jednego certyfikatu wynosi 411,29 zł, a łączna wartość certyfikatów posiadanych przez Spółkę wynosi 102.230,65 tys. zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że w związku ze zmianą postanowień statutu Capital Partners Investment I FIZ powyższa wycena jednego certyfikatu uwzględnia rezerwę na wynagrodzenie zmienne. Na dzień 31 grudnia 2015r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 391,30 zł, ich łączna wartość wynosiła 97.261,9 tys. zł, a hipotetyczne zobowiązanie z tytułu opłaty za umorzenie opisane w dodatkowych ujawnieniach w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok wynosiło 9.598,2 tys. zł. Na dzień 31 marca 2016r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 404,56 zł,  ich łączna wartość wynosiła 100.557,8 tys. zł, a hipotetyczne zobowiązanie z tytułu opłaty za umorzenie wynosiło 10.092,6 tys. zł.
Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu