Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok jest WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3685.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami i rekomendacją Komitetu Audytu.
Capital Partners S.A. nie korzystała dotychczas z usług WBS Audyt sp. z o.o. Umowa zostanie zawarta na czas określony niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu