Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2017 rok jest HLB M2 spółka z ograniczona odpowiedzialnością Audit PIE Spółka Komandytowa  z siedzibą w Warszawie (02-521) przy ul. Rakowieckiej 41 lok. 27, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4123.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Capital Partners S.A. korzystała dotychczas z usług HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej „HLB M2 Audyt”) przy badaniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok oraz przy przeglądzie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku. Ponadto w 2014 roku HLB M2 Audyt przeprowadziła konsultacje w zakresie polityki rachunkowości Spółki.
Umowa zostanie zawarta na czas określony niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu