Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2011 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2011 rok jest Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 22/30, wpisana Uchwałą nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 7 lutego 1995r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 63.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., podejmując uchwałę w trybie obiegowym, podpisaną przez wszystkich członków Rady Nadzorczej w dacie 28 czerwca 2011r., o czym Emitent powziął informację w dniu 25 lipca 2011r. Capital Partners S.A. korzystała z usług Misters Audytor Sp. z o.o. przy badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 oraz przy przeglądzie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2007, 2008, 2009 i 2010 roku. Umowa ma zostać zawarta na przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku oraz na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Prezes Zarządu

Paweł Bala