Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW

Warszawa, dnia 2004-08-13
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2004r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 260/2004 w sprawie wprowadzenia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Capital Partners S.A., o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCPTLP00015.
Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “CAPITAL” i oznaczeniem “CPA”.
Pierwsze notowanie akcji spółki Capital Partners S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 20 sierpnia br., pod warunkiem zakończenia przed dniem 20 sierpnia br. obrotu akcjami na Centralnej Tabeli Ofert S.A.
Zarząd Capital Partners jednocześnie informuje, że w dniu dzisiejszym dołączył Uchwałę nr 260/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożonego w dniu 10 sierpnia br. Wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert S.A. na dzień 19 sierpnia br.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001