Ustanowienie programu premiowego dla kluczowych dla TFI Capital Partners SA osób oraz zmiana statutu Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że powziął informację o podjęciu  w dniu 29 czerwca 2016r. przez Walne Zgromadzenie spółki zależnej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dalej „TFI CP”) uchwały w sprawie ustanowienia programu premiowego dla kluczowych dla TFI CP osób i przyjęcia regulaminu tego programu oraz o zmianie w dniu 30 czerwca 2016r. statutu Capital Partners Investment I FIZ  (dalej „CPI I FIZ”) dokonanej za zgodą Zgromadzenia Inwestorów.
Celem ustanowionego programu jest długookresowe związanie z TFI CP i grupą kapitałową Capital Partners kluczowych osób, mających istotny wpływ na wyniki finansowe TFI CP i zarządzanych przez TFI CP funduszy inwestycyjnych oraz na długoterminowy wzrost wartości kluczowego aktywa Capital Partners S.A jakim są certyfikaty CPI I FIZ. Cel ten będzie realizowany poprzez powiązanie wynagrodzenia kluczowych osób z wynikami tego funduszu. Program premiowy skierowany jest do 9 kluczowych dla TFI CP osób i przewidziany jest na lata 2016, 2017 oraz 2018. Program opiera się o opcje fantomowe, których bazą jest wynagrodzenie zmienne (należne TFI CP za wyniki osiągnięte przez CPI I FIZ). Program został podzielony na 11 kwartalnych okresów rozliczeniowych. Bazą waluacji jednej opcji fantomowej jest 0,1% przychodu TFI CP z tytułu wynagrodzenia zmiennego w danym okresie rozliczeniowym. Osoby uprawnione odpłatnie nabyły łącznie 971 opcji dla każdego okresu rozliczeniowego I,II, III; 977 opcji dla każdego opcji dla każdego okresu rozliczeniowego IV, V, VI, VII oraz 981 opcji dla każdego okresu rozliczeniowego VIII, IX, X, XI. Realizacja praw z opcji może nastąpić wyłącznie w drodze rozliczenia pieniężnego. Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się założeniami opisanego powyżej programu i pozytywnie go zaopiniowała.
Statut CPI I FIZ został zmieniony w zakresie wynagrodzenia należnego TFI CP w ten sposób, że obniżone zostało wynagrodzenie podstawowe z 3,6% do 2%, a w miejsce opłaty za umorzenie certyfikatów w wysokości 15% osiągniętego zysku wprowadzone zostało wynagrodzenie zmienne w wysokości 15% zysku zrealizowanego powiększonego o przychody netto z lokat. Należne wynagrodzenie zmienne obliczane jest zgodnie z zasadą „high-water mark”.
Na dzień 31 marca 2016r. aktywa netto CPI I FIZ miały wartość 100.557 tys. PLN, kapitał wpłacony do CPI I FIZ wynosił 33.299 tys. PLN, osiągnięty wynik miał wartość 67.258 tys. PLN, w tym zrealizowany zysk powiększony o przychody netto z lokat to 26.583 tys. PLN. Spółka posiada wszystkie certyfikaty wyemitowane przez CPI I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu