Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2009r.

Warszawa, dnia 2009-05-20
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 11/2009 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 maja 2009r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2009r. w obecności Kingi Nałecz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, w budynku przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2008, zgodnie z którymi:
1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15.417,25 tys. zł;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.663,91 tys. zł;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58.122,25 tys. zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.666,51 tys. zł;
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2008r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners zawierającego, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany bilans, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, zgodnie z którymi:
1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19.995,23 tys. zł;
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.957,24 tys. zł;
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.085,87 tys. zł;
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 62.883,15 tys. zł;
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2008, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2008 w wysokości 15.417.255,07 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i 07/100) zyskami przyszłych okresów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Macieja Górskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Macieja Górskiego.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Chełchowskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 19 sierpnia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chełchowskiego.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołta
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jurija Sadowskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję:
1) Jacka Jaszczołta,
2) Marka Leśniaka,
3) Zbigniewa Haydera,
4) Zbigniewa Kulińskiego,
5) Jurija Sadowskiego.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zmiany par. 4 ust. 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z;
2) działalność związana z zarządzaniem holdingami – PKD 74.15.Z;
3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -PKD 74.14.A;
4) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
2) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
3) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
4) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zmiany par. 7 ust. 15 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 15 Statutu w brzmieniu:
„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 30 kwietnia 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 30 kwietnia 2012 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zmiany par. 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 14 ust. 1 i 2 Statutu w brzmieniu:
„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, gdzie przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorstwami lub z ich pracownikami.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 14.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. skreślony.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie zmiany par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners:
§ 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, gdzie przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków.
(…)
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”, określone w Statucie Spółki.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
(…)
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się upoważnienia Spółce do nabywania akcji własnych na następujących warunkach:
a. liczba akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy),
b. Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 30. kwietnia 2014 r.,
c. łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie może być wyższa niż 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych),
d. akcje własne mogą być nabywane w transakcjach na sesjach giełdowych, w transakcjach pakietowych oraz w drodze ogłoszenia wezwań na sprzedaż akcji,
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych
Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) i przeznaczyć go w całości na realizację Uchwały Nr 24 WZ z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji.
Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) z kapitału zapasowego Spółki, który ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala