Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 26 kwietnia 2017r.

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r. w obecności Bartosza Łuszczaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączniku przekazujemy treść podjętych uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 26 kwietnia 2017r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu