Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 11 maja 2010r.

Raport bieżący nr 12/2010 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 11 maja 2010r.

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2010r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w budynku przy ul. Zielnej 37 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść podjętych uchwał stanowi dokument w załączniku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Prezes Zarządu
Paweł Bala