Transakcje na papierach wartościowych Spółki, których wartość w 2006 roku nie przekroczyła 5.000 Euro

Warszawa, dnia 2007-01-31
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31.01.2007 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi od Prokurenta Spółki, Pani Beaty Cymer-Zabielskiej.
Zawiadomienie dotyczy nabycia:
– w dniu 15 marca 2006r. 2.500 szt. praw do akcji serii C po cenie 1,00zł za każde prawo do akcji, w trybie zapisu w subskrypcji;
– w dniu 5 września 2006r. 200 szt. akcji zwykłych na okaziciele po cenie 15,25zł za każdą akcję, w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym;
– w dniu 5 września 2006r. 100 szt. akcji zwykłych na okaziciele po cenie 15,29zł za każdą akcję, w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym;
– w dniu 6 września 2006r. 90 szt. akcji zwykłych na okaziciele po cenie 15,00zł za każdą akcję, w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym;
– w dniu 9 listopada 2006r. 2.890 szt. praw do akcji serii E po cenie 1,00zł za każde prawo do akcji, w trybie w trybie zapisu w subskrypcji;
– w dniu 23 listopada 2006r. 14 szt. praw do akcji serii E po cenie 1,00zł za każde prawo do akcji, w trybie w trybie zapisu w subskrypcji.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala