Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 12 maja 2021 r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 27 października 2021 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 8 września 2021 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 28 kwietnia 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2020 – 28 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Spółka oświadcza o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu