Sprzedaż wszystkich akcji TFI Capital Partners S.A.

W dniu 17 lutego 2021 roku, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z 29 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 7/2020 z 29 czerwca 2020 roku), zmienionej aneksem z dnia 17 lutego 2021 roku, Capital Partners S.A. (dalej „CP”) przeniosła na rzecz PRA Group Polska Sub-Holding sp. z o.o. 10.997.000 akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dalej „TFICP”), które stanowią100% kapitału zakładowego i uprawniają do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFICP za łączną cenę w wysokości 6.606 tys. złotych. Zgodnie z zawartą umową powyższa cena może zostać powiększona o nie więcej niż 800 tys. złotych, jeżeli w okresie do 31 grudnia 2022 roku TFICP osiągnie określone cele biznesowe. Umowa zawiera również standardowe postanowienia w zakresie odpowiedzialności CP, których skutkiem może być obniżenie ceny sprzedaży. Obecnie CP nie posiada podmiotów zależnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu