Sprzedaż wszystkich akcji Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.

W dniu 25 czerwca 2018 r. zostały rozliczone transakcje sprzedaży wszystkich akcji Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. (dalej „DMCP”) posiadanych przez Capital Partners S.A. (dalej „CP”) za łączną cenę 1.512.000,00 zł. Wartość ewidencyjna wszystkich posiadanych przez CP akcji DMCP na dzień 31 marca 2018 r. wynosiła 650.000,00 zł. Powyższa transakcja jest wynikiem podjętej w dniu 11 kwietnia 2017 r. strategicznej decyzji CP o skoncentrowaniu się w ramach Grupy Capital Partners na działalności inwestycyjnej i zarządzaniu aktywami. Jednocześnie informujemy, że wygasła warunkowa umowa sprzedaży wszystkich akcji DMCP na rzecz Szkoły Inwestowania S.A. zawartej dnia 11 kwietnia 2017 r., o której CP informowała raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu