Spełnienie się warunku sprzedaży akcji TFI Capital Partners S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. otrzymała od PRA Group Polska Sub-Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PRA Group”) zawiadomienie, że PRA Group została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, która: (i) stwierdza brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez PRA Group Polska Sub-Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pośredniego nabycia przez PRA Group Inc. z siedzibą w Norfolk (USA) akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. oraz (ii) ustala termin na realizację zamiaru objętego Zawiadomieniem do dnia 30 czerwca 2021 r.
Zamiarem Capital Partners S.A. jest niezwłoczne przystąpienie do wykonania warunkowej umowy sprzedaży akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. na rzecz PRA Group.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu