Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Warszawa, dnia 2009-11-09
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 19/2009 – Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2009 r. otrzymał informację, o dokonaniu przez właściwy sąd w dniu 29 października br. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 24.040.000,00 zł do kwoty 24.440.000,00 zł w wyniku emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 24.440.000,00 zł i dzieli się na:

  • 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 12.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 24.440.000 głosów.

Akcje serii F zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 września 2009r. i oznaczone kodem “PLCPTLP00015”.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala