Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej

Warszawa, dnia 2005-12-02
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie ze spółki eCard S.A. o dokonaniu w dniu 21 listopada 2005r. rejestracji przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki eCard S.A. o 9.999 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcje serii I. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji eCard S.A. wynosi po rejestracji 186.960 głosów.
Capital Partners S.A. posiada 107.315 (słownie: sto siedem trzysta piętnaście) akcji eCard S.A., co stanowi 57,40% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala