Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2019 r. o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Treść zmienionych postanowień Statutu.
§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
2) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
3) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z.
§ 7.14. (skreślony)
§ 7.15. (skreślony)
§ 9.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na pięć lat.
§ 14.4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
§ 14.11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks, wideokonferencja, poczta elektroniczna, aplikacje mobilne, SMS, Internet). Głosowanie w tym trybie może zarządzić Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę oddania ostatniego głosu lub ostatni dzień terminu na oddawanie głosów wyznaczony przez osobę, która zarządziła głosowanie.
§ 14.12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
§ 18.2. (skreślony)
§ 18.3. (skreślony)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu