Rejestracja przez KDPW praw do akcji serii E

Warszawa, dnia 2006-11-24
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informację o rejestracji z dniem 27 listopada br. 12.020.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych kodem PLCPTLP00098 (nazwa indywidualna: CPA PDA).

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala