Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje o przyjęciu w dniu 7 lutego 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 26 października 2017 roku, w związku z Uchwałami nr 6, 7 i 8 w sprawie zmian §4.1., §7.1. i §14.2. Statutu.

Tekst jednolity Statutu Capital Partners S.A.

Paweł Bala

Prezes Zarządu