Przegląd opcji strategicznych w segmencie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Zarząd Capital Partners S.A. _dalej “Spółka”_ informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku została podjęta decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej w segmencie zarządzania funduszami, która prowadzona jest przez spółkę zależną – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. Na obecnym etapie brane będą pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym sprzedaż wszystkich akcji, połączenie spółki zależnej z innym podmiotem, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, dokonanie innej transakcji kapitałowej lub powstrzymanie się od jakichkolwiek działań. Powodem podjęcia decyzji, o której mowa powyżej jest zawarcie przez spółkę zależną standardowej umowy o zachowaniu poufności z krajową instytucją finansową. Umowa została zawarta w celu umożliwienia stronom uzyskania informacji na potrzeby określenia zasad ewentualnej transakcji. Spółka podejmie decyzję ze szczególnym uwzględnieniem interesu funduszy zarządzanych przez spółkę zależną i uczestników tych funduszy oraz długoterminowego interesu Spółki i spółki zależnej, w tym ich pracowników. Żadne wiążące decyzje związane z wyborem konkretnej opcji nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, że takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu