Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r. oraz materiały do tych projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad ZWZ i brzmienie projektów uchwał.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu