Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 26 października 2017r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 października 2017r. oraz materiały do tych projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad NWZ i brzmienie projektów uchwał.

Projekty uchwał NWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 26 października 2017 roku

Regulamin Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 2/IX/2017 z dnia 26 września 2017 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu

 

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu

 

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu