Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej

Warszawa, dnia 2006-06-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje że w dniu 22 czerwca 2006r. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 520.000,00 PLN w drodze emisji 520.00 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna jeden akcji serii D wynosi 14,50 PLN.
Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów do dnia 22.06.2006r.
Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie art. 7 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005r., tj. za rok obrotowy 2005.
W interesie Spółki wyłączone zostało prawo obecnych Akcjonariuszy Spółki do poboru akcji serii D.
W załączeniu pełna treść uchwały.

Załącznik: Protokół z posiedzenia Zarządu Capital Partners SA

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz