Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii C

Warszawa, dnia 2006-02-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 2 lutego 2006r. podjął Uchwałę Nr 1/II/2006 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji imiennych serii C (“Obligacje”).
Obligacje emitowane są w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta polegającej na inwestowaniu w inne spółki kapitałowe w celu odsprzedaży z zyskiem nabytych aktywów. Emitent planuje wszystkie pozyskane z emisji Obligacji środki finansowe przeznaczyć na nabycie akcji spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego.
Spółka wyemituje nie więcej niż 7 (słownie: siedem) Obligacji imiennych serii C. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej ani ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna wynosić będzie 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa cenie nominalnej. Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 5 maja 2006r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 12% p.a.
Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 31 grudnia 2005r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 9.518 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 10 mln. PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala