Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii B

Warszawa, dnia 2005-12-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2005r. omyłkowo zostało podane iż emitowane przez spółkę obligacje serii B są obligacjami imiennymi.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 – Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Prezes Zarządu
Paweł Bala