Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii B

Warszawa, dnia 2005-09-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 14 września 2005r. podjął Uchwałę Nr 2/IX/2005 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji imiennych serii B (“Obligacje”). Emisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A., który na podstawie zawartej ze Spółką umowy pełni rolę Agenta Emisji.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu akcji oferowanych w ramach oferty publicznej PGNiG S.A. w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, zgodnie z Prospektem Emisyjnym PGNiG S.A.
Spółka wyemituje nie więcej niż 3.964.380 (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) Obligacji imiennych zdematerializowanych serii B.
Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 300, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1300 ze zm.)
Wartość nominalna wynosić będzie 2,98 PLN (słownie: dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 3,02 PLN (słownie: trzy złote i dwa grosze).
Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 17 października 2005r. Obligacje nie będą oprocentowane. Obligatariusze uprawnieni będą do uzyskania jedynie świadczeń pieniężnych w wysokości określonej w warunkach emisji i zależnej wyłącznie od kwoty uzyskanej ze sprzedaży akcji PGNiG S.A.
Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 czerwca 2005r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 9 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 19,7 mln. PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 15 RO – emisja obligacji

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz