Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 listopada 2023 r., podjęło zgodnie z porządkiem obrad uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ulica Marszałkowska 126/134.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Wszystkie uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 28 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu