Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2006-06-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2006r. godz. 13:00 w Warszawie, ul. Królewska 16, III piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2005.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2005.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16, na 5 dni powszednich przed jego terminem.
W tym samym miejscu, na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala