Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Warszawa, dnia 2004-05-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2004r., godz. 13:00, w biurze Spółki przy ul. Pankiewicza 1 lok 4 w Warszawie.

Imienne świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny być złożone najpóźniej do dnia 22 czerwca 2004r. w biurze Spółki przy ul. Pankiewicza 1 lok. 4 w Warszawie w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2003.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2003.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 14, ust. 15 oraz ust. 16 w § 7 Statutu.
17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 17 w § 7 Statutu, w celu przyznania Zarządowi Spółki prawa do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd proponuje następujące zmiany Statutu:

dodanie w § 7 ust. 14–17 w następującym brzmieniu:

“14. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.700.000,- zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych).
15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
16. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
17. Zarząd Spółki jest upoważniony, do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001