Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 26 czerwca 2014r.

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners SA na dzień 26 czerwca 2014r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu