Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 26 października 2017r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Capital Partners S.A. na dzień 26 października 2017 roku

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.)

Paweł Bala

Prezes Zarządu

 

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu

 

Adam Chełchowski

Wiceprezes Zarządu