Ocena sytuacji spółki oraz ocena swojej pracy dokonana przez Radę Nadzorczą

Warszawa, dnia 2008-06-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 20/2008 – Ocena sytuacji spółki oraz ocena swojej pracy dokonana przez Radę Nadzorczą

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. III.1.1 oraz III.1.2. “Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, przekazuje w załączonych dokumentach dokonane przez Radę Nadzorczą oceny zarówno sytuacji Spółki jak i swojej działalności w 2007r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2007–31.12.2007

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2007–31.12.2007

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Prezes Zarządu
Paweł Bala