Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 roku Spółka nabyła wszystkie, tj. 10 (dziesięć), wyemitowane przez siebie Obligacje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100.000,00 zł i cenie emisyjnej 95.976,86 zł każda.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta.
Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia jednej Obligacji wyniosła 97.265,32 zł.
Nabyte Obligacje zostały umorzone w dniu 18 czerwca 2013r.
Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii C nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu