Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Warszawa, dnia 2009-04-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 8/2009 – Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2009 r. nabył wszytskie, tj. osiemnaście Obligacji imiennych własnych serii E o wartości nominalnej 202.500,00 zł każda.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia jednej obligacji wyniosła 202.500,00 zł. Nabyte Obligacje zostały umorzone w dniu 29 kwietnia 2009r.
Nabyte przez Emitenta obligacje zostały wyemitowana w celu pozyskania środków na działalność inwestycyjną Emitenta, polegającą na nabyciu akcji BAĆ-POL S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Informację o podjęciu decyzji o ich emisji Emitent przekazał Raportem bieżącym nr 22/2007 z dnia 2007–04-19 oraz nr 23/2007 z dnia 2007–04-23

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala