Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Warszawa, dnia 2010-10-20
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 26/2010 – Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 października 2010 r. nabył 2 (dwie) Obligacje na okaziciela serii A o wartości nominalnej jednej obligacji w dniu emisji wynoszącej 96.000,00zł.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 50.645,00zł. Nabyte Obligacje zostały umorzone w dniu 20 października 2010r.
Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii A nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala