Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2004-12-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2004r. rozliczona została pakietowa transakcja zbycia akcji Capital Partners S.A. przez Pana Pawła Bala. Pan Paweł Bala zbył 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki i aktualnie posiada 925.229 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Capital Partners S.A., co stanowi 40,2% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.
Średnia cena jednostkowa wyniosła 6,00 zł.
Pan Paweł Bala pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 grudnia 2004r. rozliczona została pakietowa transakcja nabycia 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Capital Partners S.A. przez Panią Annę Bala – żonę Prezesa Zarządu. Pani Anna Bala aktualnie posiada 391.428 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji Capital Partners S.A., co stanowi 17,0% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.
Średnia cena jednostkowa wyniosła 6,00 zł.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 7 RO – transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO