Nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2007-01-22
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 57/2006 z dnia 10 i 11 sierpnia 2006r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zrealizowaniu się Umowy Warunkowej w przedmiocie nabycia przez CP Energia S.A. 50.000 akcji ZAO Kriogaz z siedzibą w Sankt Petersburgu, stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZAO KRIOGAZ w wyniku ziszczenia się warunku zawieszającego, tj. zawarcia przez spółkę CP Energia SA z Gazprom Eksport OOO z siedzibą w Moskwie umowy dotyczącej sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG).
W Rejestrze Akcjonariuszy ZAO Kriogaz została wpisana firma CP Energia S.A., jako jedyny właściciel 100% akcji ZAO Kriogaz.
Capital Partners S.A. posiada 50% akcji i 50% głosów na walnym zgromadzeniu CP Energia S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala