nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-05-30
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 27/2007 – nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2007r. zostały zawarte z obecnymi udziałowcami spółki Media Ekspert Sp. z o.o., tj. Michałem Sicińskim oraz VAP Video Art. Production GmbH Umowy sprzedaży odpowiednio 3.874 i 3.576 udziałów Media Ekspert Sp. z o.o.
Łącznie Emitent nabył 7.450 udziałów Media Ekspert Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Łączna cena za jaką zostały nabyte aktywa wyniosła 2,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Media Ekspert Sp. z o.o.
Źródłem finansowania nabycia aktywów były środki własne.
Inwestycja w Media Ekspert Sp. z o.o. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.
Nabyte aktywa stanowią 50% w kapitale zakładowym Media Ekspert Sp. z o.o. i uprawniają Capital Partners S.A. do 50% głosów na zgromadzeniu jej wspólników.
W związku z powyższym, został zrealizowany pierwszy etap Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 maja 2007r. (Raport bieżący nr 26/2007 skorygowany tego samego dnia).

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala