Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-10-26
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 47/2007 – nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 25 października 2007r. zawarł z Panem Robertem Niczewskim Umowę na mocy której Capital Partners S.A. nabyła od Pana Roberta Niczewskiego 150.000 akcji spółki Liberty Group S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja za łączną cenę 1.800.000,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Liberty Group S.A.
Źródłem finansowania nabycia akcji Liberty Group S.A. będą środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 30,00% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniają do 30,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Liberty Group S.A.
Inwestycja w Liberty Group S.A. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Emitenta.
Nabycie przez Capital Partners S.A. akcji Liberty Group S.A. nastąpiło w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 października 2007 r., zawartej pomiędzy Capital Partners S.A., Domem Maklerskim Capital Partners S.A., City Group Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., a Robertem Niczewskim – jedynym akcjonariuszem Liberty Group S.A. i Liberty Group S.A.
Obecnie Capital Partners S.A. wraz z podmiotem zależnym – Domem Maklerskim Capital Partners S.A. – posiada łącznie 175.000 akcji stanowiących 35,00% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniających do 35,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Liberty Group S.A. to warszawska firma świadcząca usługi w zakresie Public Relations, zamierzająca zadebiutować na rynku NewConnect w 2007 r. Działalność Liberty Group S.A. bazuje na trzech filarach: i) działania komunikacyjno-medialne, ii) doradztwo w zakresie inwestor relations (GPW, NewConnect), oraz iii) zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Przychody firmy generowane są z umów długoterminowych na usługi doradztwa przy budowaniu wizerunku oraz realizacji komunikacji z mediami, a także z realizacji terminowych kampanii informacyjnych dla wybranych klientów.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala