Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-12-17
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 48/2007 – nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 37/2007 z dnia 20 czerwca 2007r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy sąd w dniu 10 grudnia 2007r. rejestracji kapitału zakładowego Invest House Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej “IHM”), podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. udziały.
Capital Partners S.A. objęła 1.810 udziałów IHM o łącznej wysokości 1.810.000,00zł za łączna cenę 1.810.000,00zł.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Marek Leśniak jest Prezesem Zarządu IHM.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki IHM.
Źródłem finansowania nabycia udziałów IHM były środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 45,25% w kapitale zakładowym IHM.
Inwestycja w IHM jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala