Nabycie akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonego w dniu 29 listopada 2023 r. (Raport bieżący nr 15/2023) „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Capital Partners S.A.”, w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 1.000.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie 4,30 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 10,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,00% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu