Nabycie akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2021 r. (raport bieżący nr 13/2021) Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, przedstawionego w wykonaniu Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W dniu 2 lipca 2021 r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 3.343.705 akcji własnych o wartości nominalnej 10 groszy każda, po cenie 2,01 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 19,7% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3.343.705 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,7% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych.

Dodatkowo Spółka informuje, że otrzymała od firmy inwestycyjnej korektę informacji o liczbie złożonych ofert sprzedaży i liczbie akcji objętych tymi ofertami. Akcjonariusze złożyli łącznie 78 ważnych ofert sprzedaży, które obejmowały łącznie 3.343.705 akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu