Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-02-25
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2004r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez pana Krzysztofa Pietkuna.
W dniu 24 lutego 2004r. na rachunku pana Krzysztofa Pietkuna rozliczona została transakcja zakupu 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 3,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A..
Aktualnie pan Krzysztof Pietkun posiada 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji Capital Partners S.A., co daje 8,69% głosów na WZA oraz 8,69% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa Prawna: art. 147 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.