Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-01-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. nabył łącznie 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 8,7% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Objęte akcje uprawniają do 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 8,7% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prezes Zarządu
Artur Rykowski

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz