Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu w dn. 02.09.2002 r

Warszawa, dnia 2002-09-02

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 24/2002 – nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 02 września 2002r. otrzymał zawiadomienie od Pana Arkadiusza Śnieżko o nabyciu akcji Capital Partners S.A. W wyniku rozliczenia w dniu 02 września 2002r. zawartej transakcji, Pan Arkadiusz Śnieżko nabył 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela i na dzień dzisiejszy posiada łącznie 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprawniających do 760.000 głosów. Powyższe akcje stanowią 33,00% akcji Spółki oraz uprawniają do 33,00% głosów podczas WZA. Jednostkowa cena nabycia wynosiła 1 zł. Pan Arkadiusz Śnieżko pełni funkcje Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 3 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko