Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2004-12-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2004r. rozliczona została pakietowa transakcja nabycia akcji Capital Partners S.A. przez Pana Pawła Bala. Pan Paweł Bala nabył 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki i aktualnie posiada 980.229 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji Capital Partners S.A., co stanowi 42,6186% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.
Średnia cena jednostkowa wyniosła 8,65 zł.
Pan Paweł Bala pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 7 RO – transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO