Nabycie akcji CSS S.A. z dn. 19.12.2002 r

Warszawa, dnia 2002-12-19

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 31/2002 – nabycie akcji CSS S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2002r. na rachunku papierów wartościowych zaksięgowanych zostało 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość transakcji wyniosła 1.236.763,24 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i 24/100), a średnia wartość nabycia jednej akcji 12,37 zł.

Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki pozyskane z emisji obligacji I emisji. Podstawą uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest nabycie ponad 20% kapitału zakładowego jednostki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko