Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na ZWZA

Warszawa, dnia 2005-06-24
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 15/2005 – lista akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2005r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2005r. reprezentowane było 57,18% kapitału akcyjnego, a wśród akcjonariuszy ponad 5% głosów posiadali:

Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 875.229 akcji, co dawało 66,55% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, oraz
Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 390.000 akcji, co dawało 29,65% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.
Podstawa Prawna: par. 148 pkt 3 Ustawy PPO – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala